خدمات ثبت سفارش کالا

برای واردات کالا به کشور، ثبت سفارش کالا مرحله ای الزامی بوده که از طریق سازمان توسعه تجارت صورت می گیرد، پس برای ورود کالا ابتدا دریافت پیش فاکتور از فروشنده و ثبت سفارش باید صورت گیرد. برای مطالعه قوانین واردات کلیک کنید. 

حق ثبت سفارش

حق ثبت سفارش عبارت ازمیزان و مبلغی که به موجب قانون و بودجه هر سال تعیین میگردد و به بعضی کالاهای وارده به کشور از جمله اینکه ازطریق سیستم بانکی یا خارج ازسیستم بانکی سفارش داده شده باشد، تعلق میگیرد.
هدف از ایجاد سیستم ثبت سفارش کالا، ثبت آماری و کنترل ضوابط فنی برای کالاهای وارداتی توسط دولت می باشد.

مراحل ثبت سفارش جهت  واردات کالا

۱. آگاهی از کد تعرفه کالای مورد ثبت سفارش
۲.اخذ پروفرما یا فاکتور فروش از فروشنده کالا
۳.اقدام به تکمیل فرم ثبت سفارش سیستمی از طریق سامانه ثبت سفارش کالا جهت تایید الکترونیکی توسط کارشناسان مربوطه
۴.مراجعه به شرکت های بیمه معتبر و اخذ بیمه نامه باربری کالا (جهت واردات و ترخیص کالا )
۵.اقدام به ثبت سفارش کالا در بانک واسط معامله به منظور ثبت سفارش کالا (پس از تکمیل فرم تقاضا برای گشایش اعتبار به انضمام فرم بانکی، پروفرما، بیمه نامه و اجازه نامه نسبت به پرداخت حق ثبت سفارش اقدام میشود)

نحوه تکمیل اوراق ثبت سفارش
الف: انواع روش های واردات کالا از طریق ثبت سفارش
واردات از طریق خرید از سیستم بانکی

مراحل ثبت سفارش بازرگانی

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت سفارش بازرگانی

۱.کارت بازرگانی معتبر
۲.ثبت نام در سایت سامانه جامع بازرگانی
۳.ثبت پروفرما در سامانه
۴.اخذ مجوز های مورد نیاز سامانه
۵.تأیید و پرداخت کارمزد وزارت بازرگانی
۶.پزینت ثبت سفارشی 

تخصیص ارز ثبت سفارش

 

Scroll to top