تهران، میدان منیریه، خیابان ولیعصر، نرسیده به سه راه جمهوری، کوچه حسین سخنور، پلاک ۴، طبقه ۵ ، واحد۱۸

اینکوترمز

اینکوترمز (Incoterms) چیست ؟

اصطلاحات بین‌المللی بازرگانی اینکوترمز (Incoterms)
به معنی اصطلاحات International Commercial Terms اینکوترمز یک کلمه مرکب است که از ترکیب سه کلمه انگلیسی  بین المللی بازرگانی تشکیل شده است و به صورت گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اصطلاحات برای تفکیک هزینه‌ها و مسئولیت ها بین فروشنده و خریدار استفاده می‌شوند. برای مطالعه قوانین واردات و بازرگانی کلیک کنید.

اینکوترمز به چهار گروه زیر با اصطلاحات وابسته به هر گروه تقسیم شده است:

گروه E:تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدأ

Ex Works (named place)
تحویل در محل کار (محل تعیین شده)

گروه F : تحویل کالا به خریدار بدون پرداخت کرایه حمل در مبدأ

FCA (Free Carrier)
حویل به حمل کننده (محل تعیین شده)

FAS (Free Alongside Ship)
تحویل در کنار کشتی (بندر بارگیری تعیین شده)

FOB (Free On Board)
تحویل روی عرشه ( بندر بارگیری تعیین شده)

گروه C :تحویل کالا در مبدأ به خریداربا پرداخت کرایه حمل

CFR (Cost and Freight)
هزینه و کرایه حمل (بندر و مقصد تعیین شده)

CIF (Cost, Insurance and Freight)
هزینه، بیمه و کرایه حمل (بندر مقصد تعیین شده)

CPT (Carriage Paid To)
کرایه حمل پرداخت شده تا (مقصد تعیین شده)

CIP (Carriage and Insurance Paid to)
کرایه حمل و بیمه پرداخت شده تا (محل تعیین شده در مقصد)

گروه D :تحویل کالا در مقصد 

DAF (Delivered At Frontier)
تحویل در مرز (محل تعیین شده)

DES (Delivered Ex Ship)
تحویل از کشتی (بندر مقصد تعیین شده)
تحویل در اسکله (عوارض پرداخت شده) (بندر مقصد تعیین شده)

DDU (Delivered Duty Unpaid)
تحویل در مقصد بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی (محل مقصد تعیین شده)

DDP (Delivered Duty Paid)
تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی (محل مقصد تعیین شده)

بیشترین موارد استفاده شده در کشور گروه E  وF  وC می باشد.

Scroll to top